ఆ పని చెయ్యడానికి మొబైల్ ఫోన్ చేతిలో వుంటే వుంటే గంట

Jokes in Telugu_funny Jokes

Leave a Comment

Advertisements
Advertisements